Professors

Academician

 

 

Prof. Ying HU

 

yinghu@ecust.edu.cn

 

 

Prof. He TIAN

 

Tianhe@ecust.edu.cn

 
     

Applied Chemistry

 He TIAN

 Tianhe@ecust.edu.cn

 

  Wenqing Zhang

zhwqing@ecust.edu.cn

 

Chunyan BAO

 baochunyan@ecust.edu.cn

     

 Feng CHEN

fengchen@ecust.edu.cn

 

Guo-Rong CHEN

  mrs_guorongchen@ecust.edu.cn

 

Jianli HUA

jlhua@ecust.edu.cn

     

Jiajun JIAO

jiaojj@ecust.edu.cn

 

Yongjia SHEN

yjshen@ecust.edu.cn

 

Xiaofeng TONG

tongxf@ecust.edu.cn

     

Limin WANG

wanglimin@ecust.edu.cn

 

Qiaochun WANG

qcwang@ecust.edu.cn

 

Yongshu XIE

yshxie@ecust.edu.cn

     

Jinlong ZHANG

jlzhang@ecust.edu.cn

 

Chunchang ZHAO

zhaocchang@ecust.edu.cn

 

Linyong ZHU

linyongzhu@ecust.edu.cn

     

Weihong ZHU

weihongzhu@ecust.edu.cn

 

 

 

 

Industrial Catalysis

Guanzhong LU

gzhlu@ecust.edu.cn

 

Xueqing GONG

xgong@ecust.edu.cn

 

Yanglong GUO

ylguo@ecust.edu.cn

     

Zhenshan HOU

houzhenshan@ecust.edu.cn

 

Yanqin WANG

wangyanqin@ecust.edu.cn

 

 

     

Analytical Chemistry

Yiping DU

yipingdu@ecust.edu.cn

 

Wenqing Zhang

zhwqing@ecust.edu.cn

 

Ping HU

huping@ecust.edu.cn

     

Minbo LAN

minbolan@ecust.edu.cn

 

Yitao LONG

ytlong@ecust.edu.cn

 

Weibing ZHANG

weibingzhang@ecust.edu.cn

     

Inorganic Chemistry

Xinhua ZHONG

zhongxh@ecust.edu.cn

 

Jin-Gang LIU

liujingang@ecust.edu.cn

 

Yuxiang YANG

yxyang@ecust.edu.cn

     

Organic Chemistry

Liangzhen CAI

cailz@ecust.edu.cn

 

Pei Nian LIU

liupn@ecust.edu.cn

 

Haiyan MA

haiyanma@ecust.edu.cn

     

Min SHI

mshi@sioc.ac.cn

 

Haixia WU

whx@ecust.edu.cn

 

Xin-Yan WU

xinyanwu@ecust.edu.cn

     

Gang ZOU

zougang@ecust.edu.cn

 

 

 

 

     

Physical Chemistry

Honglai LIU

hlliu@ecust.edu.cn

 

Xueqin AN

anxueqin@ecust.edu.cn

 

Jun CAI

caijun@ecust.edu.cn

     

Jun HU

junhu@ecust.edu.cn

 

Yong Min HUANG

huangym@ecust.edu.cn

 

Changjun PENG

cjpeng@ecust.edu.cn

     

Yazhuo SHANG

Shangyazhuo@ecust.edu.cn

 

 

 

 

     

 

About the School
Academics
Faculty and Research
Administration
Quick Link